OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

www.sportfishing.cz

 

Základní údaje:

Provozovatel obchodu: NOVÝ KOMÍN s.r.o.

Sídlo společnosti a výdejní sklad: Nádražní 19, 257 22  Čerčany

IČO: 29146852

DIČ: CZ29146852

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203893

Číslo účtu:  3065399319/0800

Telefonní kontakt: obchodní oddělení 605/86 25 01

                              prodejna 605/916 275

E-mail: info@sportfishing.cz

 

 1. Všeobecná ustanovení

1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě a "kamenné" prodejně na adrese Nádražní 19, 257 22  Čerčany, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím NOVÝ KOMÍN s.r.o. (dále jen "prodávající") a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a novým Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Informace o krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky si tyto obchodní podmínky prostudovat. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.sportfishing.cz

 

 1. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je nabízeno prodávajícím k prodeji a to včetně cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku bez i včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

3.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.

3.3. Po odeslání objednávky prodávající informuje kupujícího o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například telefonicky, emailem). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

3.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.5. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy kupující zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

 

 1. Platební podmínky a cena zboží

4.1. Informace o cenách uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.

4.2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura / Proforma faktura". Po uhrazení zálohy je zboží odesláno s daňovým dokladem - Fakturou.

Způsoby plateb:

- hotově (osobní odběr)

- převodem na účet (zálohová faktura, proforma faktura)

- dobírkou (hotovost je oprávněn převzít pracovník dopravní společnosti, vystaví doklad o převzetí částky)

4.3. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

4.4. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 1. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

5.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Termín dodání Vám bude upřesněn.

5.2. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího nebo osobním převzetím v kamenné prodejně prodávajícího.

5.3. Je-li místem dodání kamenná prodejna prodávajícího, je doposud kupujícím nezaplacené zboží, neodebere-li jej kupující v termínu dodání, rezervováno pro kupujícího maximálně 14 dnů. Náklady s tím spojené (např. balení, manipulace apod.) jdou k tíži kupujícího a kupující je povinen tyto náklady prodávajícímu na základě jeho faktury uhradit. Naskytne-li se však prodávajícímu možnost toto rezervované zboží prodat jinému, je oprávněn tak učinit počínaje druhým dnem po dni, na který připadal  marně uplynutý termín dodání, s tím, že kupující nemá vůči prodávajícímu v souvislosti s tímto náhradním prodejem jiné osobě žádná práva.

5.4. Je-li místo dodání mimo kamennou prodejnu prodávajícího a na místě dodání není žádná osoba ochotna zboží převzít a uhradit, či kupující je se zahájením přejímky v prodlení, je prodávající, oprávněn dopravované zboží dopravit zpět do skladu prodávajícího, kde bude pro kupujícího rezervováno maximálně 14 dnů s tím, že náklady s tím spojené (např. zpětná doprava, opakovaná doprava, balení, manipulace apod.) jdou k tíži kupujícího a kupující je povinen tyto náklady prodávajícímu na základě jeho faktury uhradit. Naskytne-li se však prodávajícímu možnost takto rezervované a doposud kupujícím nezaplacené zboží prodat jinému, je oprávněn tak učinit počínaje druhým dnem po dni, na který připadal marně uplynutý termín dodání s tím, že kupující nemá vůči prodávajícímu v souvislosti s tímto náhradním prodejem jiné osobě žádná práva. Takto rezervované a neprodané zboží bude kupujícímu opakovaně dopraveno na místo dodání či vydáno až poté, co zcela uhradí výše uvedené náklady vzniklé zpětnou dopravou, opakovanou dopravou a rezervací. 

5.5. Ohledně neodebraného a již kupujícím zaplaceného zboží se uplatňuje také 14ti denní rezervační lhůta, po jejímž uplynutí je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za každý (i započatý) den skladování náhradu ve výši 1,1 % z kupní ceny, včetně DPH, tohoto neodebraného zboží. Zboží bude kupujícímu dopraveno na místo dodání či vydáno až poté, co prodávajícímu zcela uhradí tuto náhradu, jakož i další náklady vzniklé z rezervace, zpětné dopravy, opakované dopravy, balného, manipulace apod., a to na základě faktury prodávajícího. Jestliže kupující odmítne takto vzniklou pohledávku zaplatit či tato pohledávka dosáhne ceny skladovaného zboží kupujícího, sjednává se tímto zpětný převod vlastnického práva ke zboží z kupujícího na prodávajícího, a to i v poměrné části, a zápočet vzájemných pohledávek (pohledávka prodávajícího z titulu náhrady za skladování a souvisejících nákladů a pohledávka kupujícího z titulu zaplacení ceny zboží) s tím, že prodávající může s tímto zbožím volně disponovat a kupující nemá vůči prodávajícímu v souvislosti s tímto zbožím žádná práva. Na výše uvedené skladování se nevztahují práva a povinnosti ze smlouvy o skladování. 

5.6. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění a stěhování např. do bytu či domu, ale pouze vykládka z automobilu, není-li dohodnuto nebo smluvně ujednáno jinak. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu, návod na používání výrobku v českém jazyce, prohlášení o vlastnostech (pokud je výrobcem vydáno) a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud výrobce k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není výslovně stanoveno jinak.

5.7. Dopravu zboží zajišťuje prodávající na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy, ceny a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách v sekci "doprava".

5.8. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

5.9. Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal i samotné zboží.

5.10. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na email info@sportfishing.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

5.11. Společnost NOVÝ KOMÍN s.r.o. si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží a to při odběru zboží a to v případech, kdy je dodávka zboží je kupujícím placena předem prostřednictvím bankovního převodu.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku).

6.2. Kupující má právo odstoupit od objednávky i kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky (tel.: 605/86 25 01) nebo na emailu info@sportfishing.cz

6.3. V případě, že je zboží zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení nevzniká. Občanský zákoník uvádí, že podnikateli je umožněno odstoupení od kupní smlouvy po domluvě s prodávajícím.

6.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího (NOVÝ KOMÍN s.r.o., Nádražní 19, 257 22  Čerčany, e-mail: info@sportfishing.cz ) formou jednostranného právního jednání (například prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy naleznete dole.

6.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.6. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, související s daným obchodním případem, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající bankovní převod nebo poštovní poukázku, pokud nebude výslovně určeno jinak. Prodávající platbu vrátí kupujícímu až po obdržení vráceného zboží.

6.7. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle kupující zpět nebo je předá na adrese výdejního skladu prodávajícího (NOVÝ KOMÍN s.r.o, Nádražní 19, 257 22  Čerčany). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů od převzetí zboží.

6.8. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující zašle zboží zpět obvyklou poštovní cestou, není-li to z povahy věci možné, využije některé z přepravních služeb (nutné předem nahlásit prodávajícímu den dodání, aby mohla být zásilka přijata). Kupující vrácené zboží pečlivě zabalí, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Kupující nezašle zboží zpět na dobírku. Zásilka bude prodávajícím odmítnuta.

6.9. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsoben, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li ke zboží poskytnut bonus, je kupující povinen se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý bonus. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

6.10. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit podle odstavce 5 od smluv:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícímu

- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího

- na dodávku atypického zboží vyrobeného na přání kupujícího dle jeho specifikace

- na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

6.11. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené Smlouvy podle těchto Podmínek, pokud se tak stane z důvodů obvykle nepředvídatelných, přiměřeně neodstranitelných či jím za normálních podmínek neovlivnitelných událostí, kterým prodávající nemohl ani při vynaložení úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, zabránit, ale ani za škody vyvolané nesplněním povinností podle podmínek uvedených v tomto bodě. Prodávající neprodleně kupujícího písemně vyrozumí a bezodkladně (obvykle do 3 dnů) mu vrátí zálohu na kupní cenu příslušného zboží, byla-li složena, které takto nebude dodáno.

 

 1. Práva a povinnosti z vadného plnění

7.1. Jakost při převzetí

7.1.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

7.1.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží, podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

7.1.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.1.4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

7.1.5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7.1.6. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

7.2. Zákonná práva z vad

7.2.1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

7.2.2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci - bezplatné odstranění vady opravou - přiměřenou slevu z kupní ceny - vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

7.2.3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.2.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.2.5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.2.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

 1. Vyřízení reklamace

8.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Jednoduchý postup, jak uplatnit reklamaci, je uveden v reklamačním řádu. Kupující může použít přiložený vzorový formulář, není to jeho však povinností. Reklamační formulář je uveden dole.

8.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

8.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

8.5. O reklamaci prodávající rozhodně do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8.6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

8.7. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

8.8. Prodávající bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, emailem či telefonicky.

8.9. Po vyřízení reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

8.10. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

 1. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Údaje o činnosti a nákupech kupujícího (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje může prodávající předat třetí osobě.

9.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

9.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.10. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@sportfishing.cz nebo tuto skutečnost oznámí písemně.

 

 1. Řešení sporů

10.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy a řídí se právním řádem České republiky.

10.2. Strany uzavírají tzv. prorogační ujednání ve smyslu ust. §89a o.s.ř. a stanoví tak místní příslušnost Okresního soudu v Benešově (pro případ, že věcně příslušným k projednání věci v prvním stupni bude okresní soud), nebo místní příslušnost Krajského soudu v Praze (pro případ, že věcně příslušným k projednání věci v prvním stupni bude krajský soud), ve všech eventuálních sporech vzniklých mezi stranami z právních vztahů založených touto Smlouvou, nebude-li postupováno dle následujícího odstavce.

10.3 Nebude-li druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování, odesílají se veškeré písemnosti a jiné zásilky na adresu strany shora uvedenou. Přitom za den doručení se dle této Smlouvy považuje den, kdy byl takto přípis doručen adresátovi, či den, kdy adresát na této adrese odmítl přípis převzít, nebo den, kdy byl tento přípis uložen u poštovního úřadu příslušného dle této adresy, a to i v případě, že se adresát o jeho uložení nedozvěděl.

10.4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 1. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti NOVÝ KOMÍN s.r.o. nabývají účinnosti dne 1.1.2021. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené objednávky nemá vliv, pro ně platí znění obchodních podmínek v době uzavření smlouvy).

 

                                                                                                                                                                           NOVÝ KOMÍN s.r.o.

 

Formulář odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (PDF)

Formulář odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (WORD)

 

Reklamační formulář (PDF)

Reklamační formulář (WORD)

 

 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů